Здаємо навчальний кабінет

Поділитися!

Шановні колеги!
Подаємо Вам для ознайомлення типові вимоги до шкільного кабінету. Внизу цієї сторінки ви знайдете посилання з наказом МОН “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” та інші корисні посилання

 

Вимоги до шкільного кабінету та необхідна документація
До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:

1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладнана відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету враховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки.
2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з предмета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, методичне забезпечення навчального предмета та ін.
3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабричний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчительського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методичних матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще використовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.
4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.
5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчання профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним матеріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів.
10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов’язковою програмою, факультативних занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проектування їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
12. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчальному кабінеті.
13. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, книг, зразків робіт тощо.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготовки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефератів тощо.

Необхідною документацією шкільного кабінету є:

1. Паспорт кабінету.
2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті (інструкції отримати у заступника директора з НВР протягом червня ).
3. Положення про навчальний кабінет.
4. Інвентарна книга із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.
5. Тематичні та поурочні матеріали з предмета.
6. Основна навчально-методична документація.
7. Матеріали позакласної роботи.
8. Розклад зайнятості кабінету, режим провітрювання  

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають дану дис­ципліну. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими роз­ділами: навчально-методична робота; вдосконалення матеріально-техніч­ної бази кабінету; позакласна робота з учнями; бібліографічна робота.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу зі створення та­кої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмованими педагогічними засобами навчання (складання дик­тантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, ві-деофільмів, відеокамери, навчальних програм для мультимедіа); під­бір методичних статей, розробок уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури; розробка і своєчасне оновлення те­матичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо система­тизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити придбання технічних та про­грамованих педагогічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, оформлення стендів, виготовлення демонстраційних моделей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафільмів, кодопози­тивів, проводити відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчальною, довідковою і методичною літературою.

Позакласна робота з учнями

Заходи, які рекомендується запланувати в розділі перш за все: про­ведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з органі­зації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелекту­альних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; прове­дення конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетнів; виступи на тематичних лінійках і радіогазетах.

Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення, систематизації і поповнення карток кабінету (наочних посібників, тех­нічних і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).

 

ПАСПОРТ КАБІНЕТУ

________________________№_________

Зав. кабінетом___________________________

                           (прізвище,ім’я, по батькові)

1. Прізвище, ім’я та по батькові зав. кабінетом_______________

2. Прізвище, ім’я та по батькові лаборанта ________________

3. Клас, який відповідає за кабінет_______________________

4. Загальна площа кабінету _____________________________

5. Число посадочних місць _____________________________

6. Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті:

 

Урок Дні тижня
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
1            
           
2            
           
3            
           
4            
           
5            
           
6            
           
7            
           

Опис майна та документації кабінету №

Найменування майна Кількість
1 Стіл учителя  
2 Стілець учителя  
3 Парти одномісні  
4 Парти двомісні  
5 Стілець учнівський  
6 Шафа  
7 Дошка  
8 Дошка магнітна  
9 Тумбочка  
10 Карниз  
11 Штора  
12 Стенд  
13 Дзеркало  
14 Квіти  
15 Термометр  
16 Годинник  

Інвентарна відомість технічних засобів навчання кабінету №

Найменування ТЗН Марка Рік придбання Інвентарний №
1 Телевізор      
2 Відеомагнітофон      
3 Відеоплеєр      
4 Магнітофон      
5 Музичний центр      
6 Фільмоскоп      
7 Епідіаскоп      
8 Епіпроектор      
9 Діапроектор      
10 Графопроектор      
11 Комп’ютер      
12 Мультимедійний про­ектор      
13 Сканер      
14 Ксерокс      
15        

 

Нормативні документи

Назва документа Примітка
1 Положення про навчальний кабінет  
2 План перспективного розвитку кабінету  
3 План роботи кабінету на поточний навчальний рік  
   
4 Навчальні програми з предмета  
5 Календарні плани  
6 Поурочні плани  
7 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  
8 Інвентарна книга  
9 План роботи гуртка  
10 Матеріальна книга  
11 Орієнтовний перелік типового обладнання кабінету  
     
         
Зайнятість кабінету №         на І семестр               н. р.
Урок Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
 

 

учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б.
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        

Зайнятість кабінету № на II семестр н. р.

Урок Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
 

 

учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б. учитель П.І.Б.
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
  1. Матеріали для вимірювання стандартів освіти з
1.1. Тематичні (контрольні) роботи (диктанти)  
Клас Тема Кількість
       
                 

 

1.2. Тести

Клас Тема Кількість
       

 

1.3. Лабораторні роботи

Клас Тема Обладнання Кількість
         

 

1.4. Практичні роботи

Клас Тема Обладнання Кількість
         

 

1.5. Завдання для державної підсумкової атестації

Клас Автор і назва посібника Кількість комплектів
       

 

2. Навчально-методична та довідкова література 2.1. Словники

Автор Назва Видав­ництво Рік видання Кількість примірників
           

 

2.2. Довідники

Автор Назва Видав­ництво Рік видання Кількість примірників
           

 

2.3. Методичні посібники з методики викладання предмета

Автор Назва Видав­ництво Рік видання Кількість примірників
           

 

2.4. Журнали

Назва № журналу Рік видання Кількість примірників
         

 

 

2.5 Газети

Назва №, число, місяць Рік видання Кількість примірників
         
2.6. Збірники дидактичних матеріалів
Клас Автор Назва Видав­ництво Рік ви­дання Кількість примірників
             
 

2.7. Картки (роздатковий матеріал)

Клас Розділ, тема Назва картонки Кількість примірників
         
                         

2.8. Література для позакласної роботи

Автор Назва Видав­ництво Рік видання Кількість примірників
           

 

2.9. Науково-популярна література

Автор Назва Видав­ництво Рік видання Кількість примірників
           

 

2.10. Збірники вправ, диктантів, тестів

Клас Автор Назва Видав­ництво Рік ви­дання Кількість примірників
             

 

3. Навчально-наочні посібники 3.1. Моделі

Клас Розділ, тема Назва моделі Кількість примірників
         

 

3.2. Макети

Клас Розділ, тема Назва моделі Кількість примірників
         

 

3.3. Таблиці

Клас Розділ, тема Назва моделі Кількість примірників
         

 

3.4. Портрети

Клас Прізвище, ім’я та по батькові Автор Кількість примірників
         

3.5. Карти

Клас Розділ, тема Назва карти Кількість примірників
         

 

3.6. Атласи

Клас Розділ, тема Назва атласа Кількість примірників
         

 

3.7. Схеми

Клас Розділ, тема Назва схеми Кількість примірників
         

 

3.8. Ілюстрації

Клас Розділ, тема Автор Назва Кількість примірників
           

 

3.9. Репродукції

Клас Автор Назва картини Тема, твір Кількість примірників
           

 

4. Натуральні навчально-наочні посібники 4.1. Колекції, гербарії, скелети

Клас Розділ, тема Назва колекції, гербарію, скелета Кількість примірників
         

 

4.2. Прилади

Клас Розділ, тема Назва приладу Кількість примірників
         

 

5. Навчальні прилади 5.1. Демонстраційні прилади

Клас Розділ, тема Назва приладу Кількість примірників
         

 

5.2. Лабораторні прилади

Клас Розділ, тема Наїва приладу Кількість примірників
         

 

6. Екранно-звукові посібники 6.1. Аудіокасети

Клас Розділ, тема Назва Кількість примірників
         

 

6.7. Диски

Клас Розділ, тема Назва Кількість примірників
         

 

7. Навчально-методичні комплекси

Назва тематичних папок Кількість примір­ників
1 Матеріали олімпіад  
2 Матеріали державної підсумкової атестації  
3 Моніторинг навчальних досягнень з предмета  
4 Матеріали для позакласної роботи з предмета  
5 Профорієнтаційні матеріали  
6 Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета  
7 Інструкції до лабораторних і практичних робіт  
8 Матеріали перспективного педагогічного досвіду  
9 Методичні розробки вчителів  
10 Тематика творчих робіт з предмета  
11 Матеріали краєзнавчого характеру  
Деякі корисні документи для завантаження:

Положення про кабінет початкових класів
акт дозвіл на проведення занять

перспективний план роботи кабінету

правила з ТБ у кабінеті

Розклад зайнятості кабінету

санітарні правила.

Із положенням про навчальні кабінети закладу освіти можна ознайомитись тут: Положення про навчальні кабінети

На сайті СШ № 117 дано чудову збірку файлів і посилань про кабінети ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ: Джерело