Методичні рекомендації щодо ведення журналів 5-11 класів

Поділитися!

Шановні колеги, пропонуємо про всяк випадок пригадати основні моменти, що стосуються ведення одного з головних документів школи –
класного журналу.

 

рекомендації 2017-2018 н.р., в яких ми врахували діючі нормативні документи та зміни до них. Будемо раді, якщо комусь стануть у пригоді.

 

Діючими   у 2017-2018 навчальному році є такі  нормативні документи:

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778;
 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—ПІ ступенів, затверджена наказом МОН України від 23.06.2000 № 240;
 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН № 496 України від 03.06.2008;
 • Наказ МОН від 05.2011    № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»; 
 • Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах (Лист МОНУ від 27.12.2000р. № 1/9-529);
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 13.04.2011 №329, зареєстровано в юстиції 11.05.2011 №566/19304;
 • Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (Наказ МОНУ від 21.08.2013 №1222)
 • Пояснювальні записки до діючих програм у 2017-2018 навчальному році з навчальних предметів.
 • Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (Додаток до листа МОНУ  від 09.08.2017 р. № 1/9-436)
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році (інформаційний збірник №19-21, 2011);
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році (лист МОНУ від 21.08.2010р. № 1/9-580) (інформаційний збірник №25-27, 2010)
 • Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2009/10 навчальному році (Лист МОН від 05.2009 № 1/9-353) (інформаційний збірник №16-18, 2009)
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (Наказ МОН від 01.08.2001 №563);
 • Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (Лист МОН від 01.02.2012 № 1/9-72)
 • Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів (з додатками) Наказ МНС від 16.07.2012 № 992).

 

 1. Загальні вимоги щодо ведення класних журналів у 5-11 класах

 (Олішкевич В. П., заступник директора з НВР)

2.1. Загальні вимоги

 

Записи у класних журналах ведуться тільки українською мовою чорнилами (пастою) чорного кольору одного відтінку. З іноземної мови частково допускається поєднання записів українською та іноземною мовами.

Персональна відповідальність за ведення розділів журналу «Зміст», «Облік відвідування», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Зведений облік навчальних досягнень учнів», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні», правильність написання списків учнів на всіх сторінках жур­налу, назв предметів, учителів, які викладають відповідні навчальні предмети, покладається на класних керівників.

У списку учнів зазначається прізвище та ім’я учня повністю.

Персональна відповідальність за правиль­ність записів уроків, облік навчальних досягнень школярів покладається на вчителів-предметників.

Персональна відповідальність за правиль­ність назв предметів відповідно до робочого навчального плану, розбивки сторінок класного журналу, здійснення контролю за правильністю ведення та забезпечення зберігання його по­кладається на адміністрацію школи.

Сторінка “КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ” (розділи класного  журналу)

 1. Назви предметів на сторінках класних журналів мають чітко відповідати їхній назві за робочим навчальним планом.
 2. У рядку 5 в дужках слід написати назву іноземної мови, яка вивчається.
 3. Для 5 -го класу рядок 7 має бути доповнений словами такого змісту, записаними в дужках (Вступ до історії).
 4. Для 6-го класу в рядку 8 після слів Всесвітня історія слід дописати Історія України.

5.У стовпці «Назва розділу» за рядками «Варіативна складова» записуються назви курсів за вибором та факультативів.

7.У стовпці «Сторінки» вказується  тільки номер початкової сторінки.


Список учнів

 1. Список учнів на початок навчального року (прізвище та ім’я повністю) записується класним керівником у чіткій відповідності до алфавіту за першою, другою і т. д. буквами прізвища, а у випадку їх однаковості — букв імені. За умови однаковості прізвища та імені запис проводиться по батькові. При цьому треба мати на увазі, що кожен учень, який навчається за індивідуальною формою навчання заноситься в списки учнів класу, до якого він зарахований.
 2. Якщо учень прибув у клас упродовж на­вчального року, то він записується в кінці списку  на поточній  сторінці, а на подальших сторінках класного журналу в алфавітному  порядку.
 3. Якщо учень вибув із класу, то навпроти його прізвища в списках обліку робиться за­пис «вибув»/(«вибула»). На наступних сторінках учень у список не запису­ється. Якщо цей учень знову прибув у цей клас, то він записується у кінці списку.
 4. Класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених учнями на сторінці “Облік відвідування”, цей показник пропусків повинен чітко відповідати обліку відвідування на предметних сторінках класного журналу.
 5. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на при­чину відсутності (н — відсутність, хв. — відсут­ність через хворобу), а знаменник – на кількість пропущених уроків. Відсутність учнів, для яких організоване індивідуальне навчання, у класному журналі не фіксується. На цій сторінці навпроти такого учня один раз слід записати Індивідуальне   навчання. Наказ № від «         » 20   р. Якщо для учня, який знаходиться в лікувальному закладі, організовано  індивідуальне навчання, то проти його прізвища, починаючи з дня організації його, робиться запис    Індивідуальне навчання. Наказ № від «           » 20    р.
 6. Обліку відвідування підлягають уроки предметів інваріантної складової робочого навчального плану, курси за вибором, факультативи, предметні сторінки для яких відведені у класному журналі.
 7. При узагальненні даних про відвідування наприкінці семестру, року фіксується кількість пропущених днів та уроків. Пропущеним вважається день, коли учень не був на всіх уроках інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів які проводилися у цей день.


Предметні  сторінки

 1. Назва предмета у відповідності до назви у робочому навчальному плані записується з великої літери, прізвище, ім’я та по батькові вчителя записується повністю без будь-яких скорочень.
 2. Дата проведення уроку записується дробом, чисельник якого відповідає даті календарного планування. У разі будь-яких змін в організації навчально-виховного процесу першочергово вносяться зміни до календарного планування.
 3. Відсутність учня на уроці позначається тільки буквою н. Відсутність учнів, які навчаються індивідуально, на предметних сторінках не фіксуються.
 4. 4. Оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка (Зошит, Практична робота, І семестр, II семестр, Річна, ДПА тощо).
 5. 5. Оцінка за контрольну, лабораторну, практичну роботу тощо, яка проводилася на уроці і підлягає обов’язковому оцінюванню, виставляється під датою її прове­дення, не пізніше 10-денного терміну з дня її виконання. При цьому ніяких додаткових записів про вид роботи над датами проведення уроків чи внизу сторінки не робиться.
 6. Колонки обов’язкової мовленнєвої діяльності з філологічних дисциплін Діалог, Усний твір, Усний переказ, Читання вголос відводяться окремо без зазначення дати, оцінювання цих видів діяльності здійснюється протягом семестру, врахування цих балів при виставленні тематичної, семестрової, річної оцінки залежить від критеріїв оцінювання з окремого навчального предмета. Ці бали можуть бути враховані при виставленні тематичної оцінки (наприклад, з української мови) або враховуються разом з тематичними оцінками при виставленні семестрової оцінки (наприклад, англійська мова).
 7. Запис про результати перевірки вивчення учнями творів напам’ять проводиться у колонці без дати під написом Напам’ять, що відводиться після дати уроку , на якому цей твір було задано вивчити.
 8. Бали за ведення зошитів у 5-11 класах виставляються наприкінці кожного місяця після дати проведен­ня останнього уроку в ньому, оцінка за ведення зошита може враховуватись як поточна при виставленні тематичної (наприклад, з української мови).

9.Тематичний бал виставляється після опрацювання програмової теми. При вистав­ленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності (поточні оцінки, оцінки за окремі види робіт (практичні, лабораторні, контрольні тощо), що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми).

Об’єктивною вважається тематична оцінка, яка складається якнайменше з трьох поточних оцінок за різні види діяльності, вона є наближеною до середнього арифметичного поточних оцінок, при її виставленні перевага надається контрольним видам діяльності. Кількість уроків за темою визначається програмою. Доцільно проводити тематичне оцінювання через 8-12 уроків, якщо програмою з окремого навчального предмету НЕ передбачається проведення тематичного оцінювання після вивчення кожної окремої теми. 

При цьому прове­дення окремого уроку тематичного оцінювання  не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

 1. Учням, які були відсутні на уроках протягом вивчення теми, не виконали вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а.

11.Семестровий бал виставляється на осно­ві тематичних оцінок та з окремих предметів (англійська мова) на основі тематичних та всіх обов’язкових видів оцінювання. При виставленні семестрового балу слід враховувати індивідуальні особливості учнів,    динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем.

 1. Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Після виставлення семестрової оцінки обов’язково відводиться колонка з написом Скоригована.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. До виставлення річної оцінки слід підходити, враховуючи індивідуальні особливості учнів,    динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем, їхній розподіл за семестрами. Для учнів, які навчаються індивідуально, на предметні сторінки переносяться лише семестрові та річні бали.

13.Учням, які за станом здоров’я  зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при ви­ставленні тематичних, семестрових та річних оцінок робиться запис зараховано.

 1. Учням, які за станом здоров’я звільнені від занять із фізичної культури, трудового навчання, навчального предмета «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться запис звільнений (звільнена).
 2. Учням, які за станом здоров’я звільнені від державної підсумкової атестації, при виставленні ДПА робиться запис звільнений (звільнена).
 3. У змісті уроку відповідно до календарного планування записується його тема. Якщо вона дуже велика, то можна робити окремі скорочення слів, які дають змогу повністю зрозуміти зміст теми.

При цьому не допускається заміна слів назви окремих величин їхніми позначеннями у науці (приміром, фокусна відстань — £). Наприклад, Лабораторна робота № І  «Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи».

 1. 17. Теми уроків повторення, узагальнення та систематизації матеріалу записуються так: Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу з теми (зміст обов’язково зазначається);уроків контролю знань — Контрольна робота, Тестові завдання, Усне опитування тощо з теми (зміст обов’язково зазначається); під час проведення контрольних робіт за текстом адміністрації чи інших управлінських перевірок у колонці Зміст уроку журналу робиться запис: наприклад, Контрольна робота за текстом адміністрації.
 2. Враховуючи, що Класний журнал є документом фінансової звітності, записи про проведені уроки повинні бути зроблені у день проведення уроку відповідно до календарного планування, запис тем та дат проведення уроків проводити наперед категорично забороняється.

19.Завдання додому записується в основному відповідно до запланованого поурочним  планом. Його запис має чітко вказувати на зміст (параграф, пункт параграфу, конспект, сторінку тощо) та спосіб виконання (прочитати, вивчити напам’ять (правило, вірш тощо), скласти план, розв’язати, написати вправу, підготувати розповідь, дати відповіді на запитання, дібрати прислів’я, підготувати реферат, повторити, провести дослід, виготовити прилад, провести спостереження, зробити  висновки тощо). На­приклад: С. 10—12 — прочитати і переказати; С. 2729 — вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; С. 57, впр. 117, с. 55 — повторити правило.

Практичні завдання (розв’язання задач, прикладів, виконання вправ тощо) бажано здійснювати диференційовано.

 1. З предметів музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове  навчання  домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.
 2. Запис тем, дат проведення уроків, виставлення оцінок під час заміни уроків проводиться вчителем, який заміняє. При цьому після запису змісту домашнього завдання вчитель, який заміняє урок, робить запис такого змісту: Заміна. Прізвище, ініціали. Підпис.


Курси за вибором, факультативи

Курси за вибором, факультативи можуть записуватися у класному журналі лише в тому випадку, коли в нього зараховані учні лише одного класу.

Облік курсів за вибором, факультативів проводиться на вільних сторінках «Облік навчальних досягнень учнів» класного журналу. На лінійці «Назва предмета» записується назва курсу за вибором, факультативу,  а в дужках (курс за вибором або факультатив), наприклад: Ділове мовлення (курс за вибором). Облік відвідування учнями курсів за вибором, факультативів проводиться так само, як і предметів Інваріантної складової, тобто відсутність учня позначається буквою н.

Екскурсії

 1. Записи з обліку проведення навчальних екскурсій і навчальної практики проводяться на основі графіка, затвердженого директором школи, у терміни, визначені структурою навчального року.
 2. Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, обліковуються в журналі на сторінці “Облік проведення навчальних екскурсій та практики” з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, предмета, прізвища та ініціалів учителя (вчителів). Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.
 3. Доцільність проведення навчальних екскурсій та практики визначається рішенням педагогічної ради на початку навчального року, про що робиться відповідний запис у протокол засідання педагогічної ради або наказом загальноосвітнього начального закладу про структуру навчального року.

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності

 • Вступний інструктаж для учнів 5—11-х класів записується один раз на початку навчального року.
 1. Дата проведення інструктажу ставиться відповідно до дати його проведення з кожним учнем. Не може стояти дата проведення інструктажу в день відсутності учня в школі. Якщо учень прибув у навчальний заклад посеред року, то він записується в кінці списку та в журналі робляться відповідні відмітки щодо проведення з ним вступного інструктажу.
 2. Фіксуються бесіди із таких правил: дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження під час стихійних лих, поведінки па льоду, по­ведінки на воді, поведінки під час ожеледиці, у надзвичайних ситуаціях, щодо безпеки в побуті, небезпеки отруєнь (грибами, ягодами, алкоголем, нікотином, неякісними продуктами, генно-модифікованими організмами тощо), профілактики захворювань тощо.

 

Загальні відомості про учнів класу

 1. Номер особової справи містить велику букву та номер запису учня в алфавітній книзі.
 2. Записи ведуться відповідно до записів у свідоцтві про народ­ження. Прізвище, ім’я та по батькові учня записується відповідно в кожній лінійці без будь-яких скорочень. Дата народження учня записується так: число, місяць (словом), рік народження.
 3. Прізвище, ім’я та по батькові батьків (опікунів) записується повністю без будь-яких скорочень (у першій лінійці прізвище, у другій — ім’я та по батькові). Не проводиться запис про них у таких випадках:
 • якщо позбавлений батьківських прав;
 • батька дитини, мати якої має статус матері-одиначки;
 • якщо батьки померли.
 1. Відомості про батьків обмежуться записом номеру контактного телефону.
 2. Домашня адреса записується за місцем прописки дитини хоча б до одного зі своїх батьків. Зміни в обліковому складі учнів у журналі (вибуття — перехід до іншого навчального за­кладу, переїзд на нове місце проживання, перехід у паралельний клас) фіксує тільки класний керівник після наказу по школі, проведення відповідних записів в Алфавітній книзі запису і учнів. Дата й номер наказу вносяться також до журналу на той рядок порядкового номера, де зафіксоване прізвище учня (вибув (вибула) з __р., наказ № __від ). Вказівка куди вибув (вибула) записується у відповідності до запису в наказі про вибуття.

 

Зауваження до ведення класного журналу

 1. Записи на цій сторінці можуть робити директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, особи, які мають право інспектувати. Журнал має бути перевірений не менше ніж 4 рази протягом навчального року з метою, яка зазначена у розділі річного плану роботи школи Внутрішньошкільний контроль. Зауваження до ведення журналу заступник директора школи має записати у розділі «Зауваження до ведення класного журналу» із зазначенням дати перевірки і за потреби терміну усунення зауважень.

Із зауваженнями щодо ведення журналу обов’язково ознайомлюються вчителі та вживаються заходи з виправлення допущених  помилок, недопущення їх у майбутньому. Вчитель робить запис такого змісту: виконано або   ознайомлений і ставить свій особистий підпис.

Зразок

 

 

 

 

 

 

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. Забороняється використовувати в класному журналі для виправлення помилкових записів коригуючу рідину та відбілюючі розчини. Помилковий або неправильний запис закреслюється, а поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу та скріплюється печаткою.

В таблиці наведено мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік. Необхідність збільшення кількості тематичних  визначається вчителем.

Кількість годин за рік 35 52/53 70 140 210
Мінімальна кількість тематичних оцінок 4 4 6 8 14